Slekten Riegels
Boken slekten Riegels gjennom 300 år fant jeg på internettsøk i Danmark. Boken er skrevet av C.W.O.Riegels i 1933.

Slekten Riegels er en meget gammel dansk slekt, og ikke som navnet lyder tysk eller av annen utenlandsk opprinnelse.

Hvor gammel slekten er vites ikke. Den kan med sikkerhet føres tilbake med sikkerhet til Andreas Riegels født ca 1600,

men slekten er mye eldre, idet på det tidspunktet allerede er temmelig utbrent, men det er ikke mulig å knytte de forskjellige linjer

sammen så langt tilbake i tiden.

Den første Riegels som omtales er vepneren Peder Riegels til Hvilsbjerggaard i Jylland, han nevnes første gang i året 1427 og

senere i 1435. Han var adelsmann og hans adelige våpen som du ser avbildet, men det er ikke sikkert at Peder Riegels i det at

adelige godser er gått ut av slektens besittelse da slektens medlemmer i ettertid er gått over til borgelige stillinger, stillinger så de

er kommet inn under begrepet forglemte adelsslekter.

I Norge findes det en ekte Riegels slekt, som nedstammer fra Rådmann Vincent Riegels i Helsingør, sønn av kjøpmann Andreas

Riegels i København.

I Antwerpen bor eller har bodd en ekte Riegelsslekt, og både fra den Norske og den Belgiske Riegelsslekten utvandret en del av

slekten til Amerika.

I Danmark finnes det en uekte Riegelsslekt, som har tatt navnet Riegels. Disse personene stammer fra en kaffehandler i Esbjerg.

Hans Christian Riegels (Hansen), som døde i 1929. Hans far hadde vært kusk hos kammerherre Hans Christian Riegels på Snoghøj, og etter ham er det senere andre personer som har tatt navnet.

Navnet Riegels var allerede den gang beskyttet, men allikevel ga daværende justisminister i Danmark, Alberti dem tillatelse til å føre navnet Riegels.

Slektens stamfar Andreas Riegels var grundeier i Nakskov, noe mer om ham vites ikke. Hans eldste sønn Hans Riegels, slektens

stamfar i 2 ledd, var kjøpmann i Nakskov og flyttet senere til Stege på Møen, hvor han døde som en velsituert mann. Hans sønn

Andreas Riegels, slektens stamfar i 3 ledd, bosatte seg igjen i Nakskov og pga av hans dyktighet og energi fulgte det en blomstringstid for slekten. Ved forretninger som kjøpmann, kornhandler og skipsreder tjente han en stor formue som han i ettertid anbragte i jordegods. Da tidens allminneligste form for pengeanbringelse.

Hans enke Karen Holm, som levde 28 år etter hans død, var en uallminnelig dyktig kvinne som drev sin manns forettninger videre med stort hell og økte formuen betraktelig. Hun hadde bygget om en stor formue og kunne da kjøpe de to store lollanske godser, Søllestegaard, og Øllingsøgaard, som hun senere overførte til sin sønn og svigersønn.

Andreas Riegels og Karen Holm hadde kun en sønn, godseier, landsdommer og justisråd Hans Riegels, slektens stamfar i 4 ledd.

Han eide på forskjellige tider godsene, Søllestedsgaard, Glorup og Øllingsøgaard på Lolland, hvor han døde som en meget rik mann.

Landsdommeren var intelligent og i boklig lærdom sterkt interressert mann, og han er den første i slekten som vidt vites har interessen for havedyrking og skogbruk. Landsdommerens sønner gikk offiserveien, unntatt den nest yngste sønnen Niels Ditlev Riegels, som hadde arvet farens litterære interesse.

Han kom til hoffet som pagehovmester for Dronning Juliane Maries Pager og ble senere kjent som historiker og litterat.


De to neste generasjoner var hovedsakelig offiserer. Slekten stamfar i 5 ledd, Landsdommerens yngste sønn, kaptain og justisråd Hans Riegels ble etter fall med hest overflyttet til siviletaten som husfogd på Als. Her kjøpte han senere lystgaarden Fægtenborg, som gikk i arv til hans sønn, slekten stamfar i 6 ledd Fredrik Riegels som også var offiser, husfogd og justisråd.

Navnet Fredrik stammer fra landsdommerens svoger, borgermester Fredrik Green. Landsdommerens yngste sønn ble oppkalt Fredrik Ditlev Riegels som var født på Glorup men som døde som barn. Justisråd Fredrik Wilhelm Riegels var lik sin far som hadde interresse for hage.


Den 7' generasjonen flyttet fra Als, hvor to av generasjonene er født, og gikk over til landbruk og skogbeplantning.

Den 8' og 9' generasjon er spredt over hele Danmark og har forskjellige interesser.

Når man ser på slektens i dens helhet, kommer man til det resultat at den er sterkt særpreget av en slekt i flere retninger, særlig hva det angår av hage og skogbeplantning. Denne interessen er så alminnelig at den strekker seg over 5 generasjoner.

Slekten har aldri vært aktive i det offentlige eller det politiske liv, med unntak av historikeren Niels Ditlev Riegels (1755-1802).


Tilbake

Hjem Om meg Arild Andersen Else Sonja Andersen Slektsforskning Linker